§ 3 lid 3:

Voor het overige zijn op het recht van annulering de regelingen van toepassing die in de navolgende annuleringsvoorwaarden gedetailleerd zijn weergegeven.


Annuleringsvoorwaarden


Recht van herroeping

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen, Duitsland, telefoon: +49 (0) 5136 - 97 75-0, fax: +49 (0) 5136 - 97 75-10, e-mail: info@bullerjan.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Modelformulier voor herroeping

Ik/wij herroepen hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

.......................................................................

Besteld op.................................

Ontvangen op............................

Naam consument(en)

Adres van consument(en)

Datum
Handtekening (alleen als de aankondiging op papier staat)

Consequenties van opzegging

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen. Na levering van het voertuig moet u de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.