Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bullerjan GmbH


§ 1 Toepasselijkheid
(1) Deze Algemene Voorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze online shop worden gesloten tussen ons, de

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen, Duitsland
Bestuurders: Kevin Senff, Julius Ratjen
HRB: 209090, Amtsgericht Hannover
TB: 2090, Amtsgericht Hannover. Directeuren: Kevin Senff, Julius Ratjen
HRB: 209054, Amtsgericht Hannover
Telefoon: +49 (0) 5136 - 97 75-0
Telefax: +49 (0) 5136 - 97 75-10
E-mail: info@bullerjan.com
en de klant, ongeacht of deze consument, ondernemer of handelaar is.

(2) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen via onze online shop vinden uitsluitend plaats op basis van deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden.
(3) De handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook als wij in individuele gevallen niet afzonderlijk bezwaar maken tegen de geldigheid ervan.
(4) De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van de AV is beslissend.

§ 2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
(1) Aanbiedingen en prijsopgaven in brochures, advertenties en ander reclamemateriaal zijn niet bindend en vormen geen juridisch bindend aanbod.
(2) Door een bestelling via de onlineshop te verzenden door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst de klant een juridisch bindende bestelling.
(3) De klant is gebonden aan een door hem ondertekende en nog niet door ons geaccepteerde bestelling gedurende 14 kalenderdagen na verzending. Wij zijn gerechtigd het aanbod binnen deze termijn te aanvaarden. Voor de naleving van de termijn is de datum van ontvangst van onze aanvaarding door de klant bepalend. Het eventueel bestaande recht uit §3 om de bestelling te herroepen blijft hierdoor onaangetast.
(4) Een koopovereenkomst komt pas tot stand door een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding of de verzending van de goederen.

§ 3 Herroepingsrecht

Voor het overige zijn op het herroepingsrecht de voorschriften van toepassing die in de volgende annuleringsvoorwaarden uitvoerig worden weergegeven.

Widerrufsbelehrung

Recht van herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen, Duitsland, telefoon: +49 (0) 5136 - 97 75-0, fax: +49 (0) 5136 - 97 75-10, e-mail: info@bullerjan.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Modelformulier voor herroeping

Ik/wij herroepen hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

.......................................................................

Besteld op ...................................................

Ontvangen ... ...............................

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Datum
Handtekening (alleen bij kennisgeving op papier)

Consequenties van opzegging

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen. Na aflevering van het voertuig moet u de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen voor levering af ons magazijn, inclusief verpakking. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht. Een overzicht van de verzendkosten - bruto - hebben wij als pdf-document ter beschikking gesteld.
(2) In principe heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit de betaalmethoden bankoverschrijving vooraf, PayPal Plus (creditcard of automatische incasso), PayPal, automatische incasso of creditcard.
(3) De klant heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Dit geldt niet voor tegenvorderingen van de klant op grond van garantie.

§ 5 Levering en leveringstermijn
(1) Tenzij schriftelijk een bindende leverdatum of leveringstermijn is meegedeeld, vinden onze leveringen en diensten plaats binnen een termijn van twee weken. De termijn begint met het sluiten van de overeenkomst, maar niet voordat de klant alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie heeft meegedeeld.
(2) Indien wij een leveringsdatum of -termijn niet in acht nemen, verleent de klant ons een redelijke respijttermijn, die niet korter mag zijn dan twee weken.

§ 6 Garantie en aansprakelijkheid
(1) Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond (met name in geval van verzuim, gebreken of andere plichtsverzuimen), is beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade.
(2) In het geval van een koopovereenkomst zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk voor duidelijke materiële gebreken van de geleverde goederen indien de klant ons niet binnen een termijn van twee weken na levering van de goederen op de hoogte stelt van het gebrek.
(3) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid of opzet, wegens gegarandeerde eigenschappen, wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid of krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
(1) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de koopprijs voor deze goederen (hierna: "Goederen onder eigendomsvoorbehoud"). Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud mag de klant de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet zonder onze toestemming verkopen of anderszins van de eigendom daarvan ontdoen.
(2) In geval van toegang door derden (in het bijzonder door deurwaarders) tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dient de klant ons op onze eigendom te wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden.
(3) Indien het voorbehouden goed onlosmakelijk wordt gecombineerd of vermengd met andere goederen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het voorbehouden goed (eindbedrag van de factuur inclusief BTW) tot de andere gecombineerde of vermengde goederen op het moment van de combinatie of vermenging. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust zodanig worden gecombineerd of vermengd dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, komen de klant en wij nu reeds overeen dat de klant het mede-eigendom van deze zaak pro rata aan ons overdraagt. Wij aanvaarden hierbij deze overdracht.
(4) In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen als wij ons uit de overeenkomst hebben teruggetrokken.

§ 8 Rechtskeuze
(1) Op deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons als Duitse onderneming en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
(2) Indien de klant een consument is die buiten de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, kan ook het recht van het land waar de klant is gevestigd van toepassing zijn, indien de bepalingen daarvan dwingend en/of gunstiger zijn voor de klant.

§ 9 Jurisdictie
(1) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze zetel in Isernhagen. Dit geldt ook wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.
(2) In alle gevallen zijn wij gerechtigd een vordering in te stellen op de plaats van uitvoering of op de algemeen bevoegde rechtbank van de klant.
(3) Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake de exclusieve bevoegdheid, blijven onverlet.