Garantie, garantie en garantie-uitbreidingsmogelijkheden

Garantie- en waarborgvoorwaarden

Bullerjan® heeft altijd gestaan voor het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige kachels en hun toebehoren. Vooral bij de keuze van de materialen voor de productie van de kachels en de verwerking ervan voldoen wij aan een bovengemiddelde kwaliteitsnorm.


Naast de wettelijk voorgeschreven garantie verleent Bullerjan GmbH u een garantie op het kachellichaam voor een periode van 2 jaar.


(1) Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond (met name in geval van verzuim, gebreken of andere plichtsverzuimen), is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

(2) In het geval van een koopovereenkomst zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk voor duidelijke materiële gebreken van de geleverde goederen, indien de klant ons niet binnen een termijn van twee weken na levering van de goederen op de hoogte stelt van het gebrek.

(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzet, voor gegarandeerde eigenschappen, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.


Uitgesloten van de garantie zijn:

Elk type verbrandingskamerbekleding

  • Katalysator
  • Slijtonderdelen zoals pakkingen, glazen onderdelen, enz.
  • Gebruikssporen of schade aan het lakwerk
  • Schade als gevolg van onjuiste montage of onjuist gebruik van de kachel in strijd met de specificaties in de gebruiksaanwijzing
  • Beperkte of slechte werking door plaatselijke omstandigheden (bv. onvoldoende schoorsteentrek).

In geval van een klacht, gelieve eerst contact op te nemen met de dealer waar u uw kachel heeft gekocht. Als hij u op dat moment niet kan helpen, kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.


U kunt ons bereiken per telefoon +49 (0)5136 9775 - 0 of per e-mail: info@bullerjan.com.

Productregistratie